Tag: Dùng nhiệt kế

Dùng nhiệt kế để đo độ nứng của bướm

344 Views0 Comments

videojs('video', { controls: true, plugins: { videoJsResolutionSwitcher: { default: 480, dynamicLabel: false } } }, function(){ var player = this; wi...