Nhúng video xnxx, xvideos vào website với jw player

Nhúng video xnxx, xvideos vào website của bạn với jw player hoàn toàn miễn phí
Làm web xxx đơn giản hơn nhiều khi bạn không phải lo về vấn đề lấy video xxx ở đâu để post lên website của mình..
1. XNXX
Nhúng video có dạng: http://phimsd.org/xnxx.php?url=[url video xnxx]
ví dụ: http://phimsd.org/xnxx.php?url=https://www.xnxx.com/video-d4zhvb8/korean_2
Thì ở đây bạn chỉ cần thêm link video xnxx vào sau http://phimsd.org/xnxx.php?url=(url xnxx) là ok.
code nhúng:

Link tải video: http://phimsd.org/xdown.php?url=https://www.xnxx.com/video-d4zhvb8/korean_2
….
2. Xvideos
Tương tự như xnxx đơn giản: http://phimsd.org/xnxx.php?url=https://www.xvideos.com/video28422289/korean_sex_scene_53
code nhúng:

Link tải video: http://phimsd.org/xdown.php?url=[url video xvideos]
….
Video nhúng có dạng Ví dụ sau:

download: Tải về máy